تیپ شناسی و تحلیل رفتار مشتریان

از {{model.count}}
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
تعداد
نوع
 • {{value}}
مقایسه
کمی صبر کنید...
 • مخاطبان: ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎ...
 • مدت دوره: 32 ساعت (4 کارگاه 8 ساعته)

سرفصل ها: بخش 1- دﮐﺘﺮ مهدی دﻫﺒﺎن

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ(Marketing)
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ(Create) 
 • ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ(Communicate)
 • ﺗﺤﻮﯾﻞ دادن (Deliver)
 • ﺗﺒﺎدل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات (Exchange offering)
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ(marketing mix or 4P)
 • ﻣﺤﺼﻮل (Product)
· ﻗﯿﻤﺖ (Price)
 • ارﺳﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ  (Place)
 • ﭘﺒﺸﺒﺮد ﻓﺮوش (Promotion)
ﻗﯿﻒ ﻓﺮوش
 • ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه (Visitor)
 •  ﺳﺮﻧﺦ  (Lead)
· ﻋﻀﻮ (Member)
 • ﻣﺸﺘﺮي (Customer)


ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن اﺟﺰاي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ (pillar4)
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و داراﯾﯽ (infra   stracture)
 • ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ (Channels)
 • ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي
 •  اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﮐﻨﺘﺮل
 •  ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ


ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ (Online ads)
· ﺑﻨﺮي (Display Ads)
· ﮐﻠﯿﮑﯽ   (CPC)
· اﯾﻤﯿﻞ (Email Ads)
· وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ (video Ads)
· درون اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ (In-App Ads)
 • ﭘﻮش ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ (Push notification)
 • ﺑﺎزاﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ(Search   engine)


آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ(SERP)
 • ﺗﺮاﻓﯿﮏ ارﮔﺎﻧﯿﮏ(SEO)
 •  ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻟﻮﮐﺎل(Local)
 • ﮔﻮﮔﻞ ادز(Google Ads) 


ﻣﺪل ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ(stp)
 • ﺑﺨﺶﺑﻨﺪي (Segmentation)
 • ﻫﺪفﮔﺬاري (Targeting)
 • ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ (Positioning)


ﻣﺪل اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮآوري (Diffusion   of Innovation)
 • ﻧﻮآوران (Innovators)
 • ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﺎن اوﻟﯿﻪ (Early Adopters)
 • اﮐﺜﺮﯾﺖ اوﻟﯿﻪ  (Early   Majority) 
 • اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ (Late Majority)
 • دﯾﺮ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﺎن (Laggards)
ﺳﻔﺮ ﻣﺸﺘﺮي (Customer   Journey)
 • آﮔﺎﻫﯽ (Awareness)
 • ﺟﺴﺘﺠﻮﭘﺬﯾﺮي (Findability)
·  ﺷﻬﺮت (Reputation)
· ﺗﺒﺪﯾﻞ (Conversion)


وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ (Advocacy)
 • ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل(Key success   factors or KSF)
 • اﺑﺰارﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻧﺦ   (Lead   Generation tools)
 • ﺳﺮﻧﺦرﺑﺎﻫﺎ  (Lead   magnets)
 • ﻣﺤﺘﻮا (Content)
 • راﺑﻂ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي (User Interface &   Experience, UI & UX)
 • ﻣﺪل ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﺳﺘﮏ(Sostac)


ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد (Situation   Analysis)
· اﻫﺪاف (Objective)
 • اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ  (Strategies)
· روشﻫﺎ (Tactics)
· ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ   (Action)
 • ﻧﻈﺎرت (Control)


سرفصل ها: بخش 2- دﮐﺘﺮ شراگیم مرادی
 • ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف دوره 
 • ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮان و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺻﻤﯿﻤﯽ در ﮐﻼس ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف دوره
 • ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪل  DISC ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ
 • ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﻫﺎي ﮐﺎري ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺴﺖ دﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺪل ﻫﺎي رﻓﺘﺎري   ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 • اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺮ ﮔﺮوه و ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ   ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه 
 • ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺑﻌﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺪل DISC ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﺮوش 
 • ﻧﺤﻮه ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺘﺮي و ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي 
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎرﺿﺎت و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﯿﭗ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺣﻮزه ﻓﺮوش 
 • اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺪل رﻓﺘﺎري در ﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش   
 • ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺴﺖ DISC و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮔﺮاف ﻫﺎ 
 • ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺮي ﻣﺪل دﯾﺴﮏ 
 • ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﺑﺰار دﯾﺴﮏ


سرفصل   ها: بخش 3-مهندس مجید برقی
 • ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮري و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮر
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي
 • ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن   
 • ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
 • زﺑﺎن ﺑﺪن ﮐﺎرﺑﺮدي در ارﺗﺒﺎط ﺣﻀﻮري ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي و ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ
 • ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺎﮐﯽ و ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آنﻫﺎ
 • اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﺎﯾﺎت   ﭘﺮﺗﮑﺮار در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ


سرفصل   ها: بخش 4-آقای امید روشناس
 • ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺎي و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎي ﻓﺮوش ﺑﺮ اﺳﺎس رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮي


سرفصل   ها: بخش 5-سرکارخانم مهدوی
 • ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮى
 • ﻧﺤﻮه ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ


دﮐﺘﺮ مهدی دﻫﺒﺎن: بنیانگذار آکادمی دیجیتال مارکتینگ، کارشناس و مدرس بازاریابی دیجیتال، مشاور کسب‌و‌کارها و استارت آپ‌ها

مهندس مجید برقی: نویسنده کتاب نبض مشتری در دست شما، بنیان‌گذار گروه DrCRM، کارشناس مجری برنامه‌های صدا و سیما

امید روﺷﻨﺎس: مدیر اجرایی آکادمی دیجیتال مارکتینگ دهبان، مدیر سابق فروش و مارکتینگ سازمان های ماهان، زایس، گاج، پیشتازان. مدرس دوره های سازمانی و مشاور فروش، رفتارشناسی مشتری، زبان بدن و مذاکره با سازمان‌های مختلف

دکتر محمدباقر مرادی: مدیرعامل شرکت توسعه یادگیری سینا، مدرس حرفه ای صنعت، مشاور توسعه مهارتهای نرم، استعدادیابی، رفتارشناسی و کوچینگ، دکتری کارآفرینی Phd.c

خانم سارا مهدوی: تجربه بیش از 5 سال در زمینه فروش و بازاریابی، مدرس دوره های سوپراستار فروش و تسلط بر کسب و کار اینستاگرامی IBM


مخاطبان:
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزار، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار، ﻣﺪﯾﺮان ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﺪﯾﺮان رواﺑﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارداري، ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻓﺮوش، ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎي واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮوش ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
مدت دوره:
32 ساعت (4 کارگاه 8 ساعته)

دیدگاه خود را بنویسید

 • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...