ارزیابی و داوری

فرآیند ارزیابی: فرآیند ارزیابی بر اساس آیین نامه های مصوب، به صورت شماتیک در ادامه نشان داده شده است.  

معیارهای ارزیابی : داوری ها بر اساس شاخص های ارزیابی تعیین شده توسط کمیته داوری در دو مرحله اولیه و نهایی انجام می شود که با توجه به نیاز هلدینگ‌ها و جوانب مختلف طرح این شاخص ها می توانند توسط کمیته داوری مورد بازبینی قرار گیرند. معیارهای ارزیابی به صورت کلی در تصویر زیر نشان داده شده است: