آموزش‌های اشتغال محور

این فراخوان به همت مؤسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا برگزار می گردد.
📌محورها:

✅آموزش مشاغل مبتنی بر افزایش بهروری

 ✅آموزش مشاغل مبتنی بر حل مسائل

 ✅ آموزش مشاغل مبتنی بر درآمد پایدار

 ✅آموزش مشاغل با خرید تضمینی
🥇 اعطای سرمایه در گردش تا 5 میلیارد تومان
✏️جهت ثبت نام: https://formafzar.com/form/axkqa
آخرین مهلت ثبت نام 30 آبان