دوره عملی عیب یابی با استفاده از آنالیز ارتعاشات

از {{model.count}}
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
تعداد
نوع
 • {{value}}
مقایسه
کمی صبر کنید...

توضیحات اجمالی

آنالیز ارتعاشات طیف وسیعی از کاربردها را در صنعت طراحی، ساخت و نگهداری ماشین آلات دوار وثابت و سازه ها را پوشش میدهد. اما آنچه که در کشور ما بیش از همه کاربردها مورد توجه قرار گرفته کاربرد آن در نگهداری و تعمیرات و عیب یابی ماشین های دوار است.

 • مزایای اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮﻧﺎمه ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ 
 • ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ های ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ: ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﺮﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ - آﻧﺎﻟﯿﺰ   روﻏﻦ و ذرات ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ تست های اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ – ﺑﺎزرﺳﯽ اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ
 • ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ به ﮐﻤﮏ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و آﻧﺎﻟﯿﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت
 • ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿن های دوار
 • روشهای ﺻﺤﯿﺢ داده ﺑﺮداری ارﺗﻌﺎﺷﺎت
 • ﻣﻌﺮﻓﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﻠﯽ دﺳﺘﮕاه های ارﺗﻌﺎش ﺳﻨﺞ
 • ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ طﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ارﺗﻌﺎﺷﯽ و مقدمه ای ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﯿﻮب:
 • آﻧﺒﺎﻻﻧﺴﯽ،
 • ناهمراﺳﺘﺎﯾﯽ(ﻣﯿﺲ اﻻﯾﻨﻤﻨﺖ) 
 • ﻟﻘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﺮﯾنگ های ﻏﻠﺘﺸﯽ رزوﻧﺎﻧﺲ(ﺗﺸﺪﯾﺪ) و...
 • مقدمه ای ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﺷﺎﺧصهای ارﺗﻌﺎﺷﯽ


اﺻﻮل اولیه و اﺳﺘﺮاﺗﮋیهای نگهداری و ﺗﻌﻤﯿﺮات   
روش دﺳته ﺑﻨﺪی ﺗجهیزات ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان   اهمیت آنها و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺐ نگهداری و ﺗﻌﻤﯿﺮات
 • مقدمه ای ﺑر قابلیت   اطمینان و ﺗﻌمیرات در ﮐﻼس جهانی
 • Precision maintenance and reliability
 • فیزیک شکست :
ﭼﺮا ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت   و ﺗﺠﮭﯿﺰات   در ﮐﺎرﺧﺎنه ها و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺪام دﭼﺎر ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ 
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ   اطﻤﯿﻨﺎن 
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﻼﺣﻈﺎت طﺮاﺣﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت دوار 
دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﺧﺮاﺑﯽ ﻗﻄﻌﺎت 
ﭼﮕونه Overload ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ   ﻗﻄﻌﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕونه ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد! 
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺳﻄﺢ 
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ الگوهای چرخه ﺣﯿﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت دوار
ﻧﻤﻮدار P-F   و رابطه آن ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋیهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهای ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﺑﺮ   ﻋﻤﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت
ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﺮﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ  
آﻧﺎﻟﯿﺰ روﻏﻦ و ذرات ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ 
ﺗﺴت­های اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮﺗﻮرها 
آﻧﺎﻟﯿﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت
اﺻﻮل و ﻣﯿﺎﻧﯽ ارﺗﻌﺎﺷﺎت 
ﻣﻘﺪمه­ای ﺑﺮ روشهای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ارﺗﻌﺎﺷﺎت
ﻣﻘﺪمه­ای ﺑﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل زﻣﺎﻧﯽ ارﺗﻌﺎﺷﺎت(ﺷﮑﻞ ﻣﻮج) 
ﻣﻘﺪمه­ای ﺑﺮ طﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ارﺗﻌﺎﺷﺎت  
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوهای ارﺗﻌﺎش­زای راﯾﺞ در ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت  
ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪهای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ارﺗﻌﺎﺷﺎت  
ﻣﻘﺪمه­ای ﺑﺮ زاویه ﻓﺎز  
داده ﺑﺮداری ارﺗﻌﺎﺷﺎت 
ﭼﮕﻮنه ارﺗﻌﺎﺷﺎت را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟  
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤل­های ﻧﺼﺐ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺮ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ  
اهمیت اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ارﺗﻌﺎﺷﺎت از جهت های ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﻋﻤﻮدی اﻓﻘﯽ و ﻣﺤﻮری)
 آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ و روشهای ﻧﺼﺐ ﺷﺘﺎب ﺳﻨﺞ­ها
روشهای ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻧﻘﺎط اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ارﺗﻌﺎﺷﺎت  
روت های داده ﺑﺮداری ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮنه ﯾﮏ روت را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ؟  
ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎلهای ارﺗﻌﺎﺷﯽ 
ﻣﻘﺪمه­ای ﺑﺮ ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل ارﺗﻌﺎﺷﺎت  
ﻣﻘﺪمه­ای ﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﺻﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ارﺗﻌﺎش ﺳﻨﺞ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﯿﺮی و اهمیت آن
اﺻﻮل ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ بهﮐﻤﮏ آﻧﺎﻟﯿﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت: 
 • ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ طﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ارﺗﻌﺎﺷﺎت  
 • ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﺎ رزوﻧﺎﻧﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟  
 • آﻧﺒﺎﻻﻧﺴﯽ  
 • ناهم ﻣﺤﻮری
 • ﻟﻘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ  
 • ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ و ﻋﯿﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺮﯾﻨگهای ﻏﻠﺘﺸﯽ  
 • ﻋﯿﻮب راﯾﺞ در ﻣﻮﺗﻮرھﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  
 • ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ و ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﭼﺮخ دﻧﺪه ها
 • ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ و ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘمهای ﺗسمه و ﭘﻮﻟﯽ 
· ﻋﯿﻮب راﯾﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل(ﭘﻤپ ها، فن­ها و ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرها)
· ﻣﻘﺪمه­ای ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﺷﺎﺧصهای ارﺗﻌﺎﺷﯽ
· اﺳﺘﺎﻧﺪاردهایISO  
. ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻻرم ﺑﺮای ﺑﺎندهای ﻣﺨﺘﻠﻒ در طﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ


 • روﺳﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن واﺣﺪ ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ  
 • ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻧﺎﻟﯿﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت و ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت دوار ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﺎﺷﯿﻨﺮی و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺣﺴﺎس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و ﺑﺮق  
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن طﺮاﺣﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت دوار

دیدگاه خود را بنویسید

 • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...