توانمندسازی صنایع

بخش برنامه‌ریزی، توسعه و اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت موسسه سینا با در اختیار داشتن امکانات گسترده آموزشی و استادان نخبه و با تجربه در حوزه آکادمیک و اجرایی دوره‌های مهارتی کاربردی سازمانی را مطابق با نیاز هر سازمان طراحی و اجرا می‌کند. این دپارتمان در دو گروه‌ آموزشهای تخصصی و بهبود عملکرد سازمانی فعالیت میکند.

مزایا و توانمندی های موسسه


اهداف برگزاری دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت

  • ارتقای دانش و توانمندسازی نیروهای بنیاد در صنایع تابعه
  • شناسایی ‌نقاط‌ قوت‌ و‌ ضعف‌ سازمان‌ و‌ هدفمند ‌کردن‌ برنامه های آموزشی
  • استانداردسازی و ارتقای فرآیند اثربخشی برنامه‌های آموزشی در سازمان
  • تطبیق هر چه بیشتر نیروهای دانشی، مهارتی و رفتاری کارکنان با دوره‌های آموزشی
  • بهره‌مندی از ظرفیت متخصصان داخلی و متخصصان خارج ‌از کشور
  • انتقال دانش روز جهانی به بدنه سازمان ها