به گزارش روابط عمومی موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا؛ در راستای آموزش و توانمندسازی هدفمند و هوشمند مستضعفان و کنشگران پیشرفت کشور، موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا با گروه جهادی شهید بهشتی قرار داد همکاری امضا کرد. گفتنی است که گروه جهادی شهید بهشتی پس از شناسایی و ارزیابی توسط تیم کارشناسان موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا طی این تفاهم نامه تولید محتوای ویژه توانمندسازی رهیاران درمان اعتیاد در کشور را بر عهده گرفته است.